קריית החינוך גימנסיה "גן נחום" - מקיף ד'

ישראל עולה כיתה

קישור לאתר האינטרנט "ישראל עולה כיתה " של משרד החינוך 
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/lemidamashmautit/default.htm

 

קישור לחוזר מנכ"ל בעניין התכנית הלאומית ללמידה משמעותית לחטיבה העליונה 03/2014

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2014-7-4-9-1-47.htm

 

תכניות לימודים מותאמות ללמידה משמעותית – המזכירות הפדגוגית tp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/TochniyotLimudim/TochnitLimudim.htm

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות