קריית החינוך גימנסיה "גן נחום" - מקיף ד'

התאמות היבחנות על פי מקצועות

ו. התאמות על פי מקצועות

1. שינויים בהתאמות במקצוע אנגלית

כפי שנאמר בנהלי השנה הקודמת, השנה יחולו שינויים בהתאמות במקצוע אנגלית.

השינויים מדגישים את מיומנויות הקריאה והכתיבה כמהויות של מקצוע שפה ולא כאמצעי כפי שזה במקצועות רבים. על כן התאמות בבחינות המתייחסות למיומנויות אלה דורשות הקפדה מיוחדת.

א. עיקרי השינויים:

¨ החל משנה"ל תשע"ד המבחן המותאם מתבטל לכלל התלמידים, בכל שכבות הגיל (כיתות י'-י"ב) ובכל השאלונים

¨ סמכות האישור לחלק מההתאמות משתנה

¨ חלק מההתאמות ברמה 3 יתבצעו באמצעות בחינה מתוקשבת

¨ לא חל כל שינויי לגבי תלמידי חינוך מיוחד (תלמידי 07)

ב. השינויים בהגשת בקשות התאמה חדשות יחולו על תלמידים המתחילים בשנה"ל תשע"ד את לימודיהם בכיתה י'.

ב. תלמידי כיתות יא'-יב':

¨ הגשת בקשות להתאמות לתלמידי כיתות יא' ו-יב' (להוציא מבחן מותאם המתבטל) – לא תשתנה השנה, ותהיה כמו בשנים הקודמות.

¨ ההתאמה ה"כפולה", הכוללת בשאלון מסוים הן השמעת שאלות הבחינה והן הקלטתן הינה התאמה ברמה 3. כל תלמידי יא' יב' המבקשים התאמה זו לראשונה יגישו בקשותיהם לוועדת התאמות מחוזית על פי הנוהל המקובל.

ד. ההתאמות בדרכי ההבחנות שאושרו בעבר, בין אם על ידי בית הספר ובין אם על ידי ועדת התאמות מחוזית (להוציא מבחן מותאם) – יעמדו לרשות התלמידים עד תום תקופת לימודיהם בבית הספר. עם זאת, אופן ביצוע של ההתאמה בבחינה יהיה בהתאם לשינויים המפורטים החל ממועד חורף בשנה"ל תשע"ד. השינויים יחולו על כלל התלמידים שאושרו להם התאמות בהיבחנות, כולל תלמידים שההתאמות אושרו להם לפני שנת תשע"ד.

ג. הטבלה מסכמת את סוגי ההתאמות (ברמה 1,2,3) שניתן לקבל בשאלונים השונים* במקצוע אנגלית ואת הסמכות לאישורן של ההתאמות השונות.

סוגי התאמה

בסמכות בית הספר

התאמות ברמה 1,2

בסמכות וועדת התאמות מחוזית

התאמות ברמה 3

תוספת זמן

A, B, C, D, E, F, G

 

התעלמות משגיאות כתיב

A, B, C, D, E

F, G

מילון אלקטרוני

A, B, C, D, E, F, G

 

הגדלת טקסט השאלון

A, B, C, D, E, F, G

 

הקראת שאלון

A, B, C, D, F

E,G

הקלטת תשובות

A, B, C, D, E

F, G

בחינה בע"פ וכן הקראה + הקלדת /הקלטת תשובות באמצעות בחינה מתוקשבת

 

A, B, C, D, E, F, G

ו. הבהרות לטבלה לעיל

התאמות ברמה 3

1. כאמור, המבחן המותאם, בכל שאלוני הבחינות באנגלית – מתבטל.

2. בחינה בע"פ – אופן הביצוע של ההתאמה "בחינה בע"פ משתנה. כל מי שאושרה לו בעבר התאמה של היבחנות בע"פ – ייבחן בבחינה המתוקשבת בלבד (תיאור הבחינה המתוקשבת, בהמשך). כך גם כל מי שאושרה לו בעבר התאמה "כפולה" הכוללת הן השמעת שאלות הבחינה והן הקלטת תשובות לקלטת. הבחינה המתוקשבת ,הנעשית על כל שאלון הבחינה, כוללת הן הקראה של שאלון הבחינה והן אפשרות לבחירת אופן המענה: על ידי הקלדת התשובות או הקלטתן – על פי בחירתו של התלמיד. כמו כן יעמדו לרשות התלמיד הטכנולוגיות הנוספות שהבחינה המתוקשבת מציעה וכן התאמות אחרות שאושרו לו (תוספת זמן, למשל).

3. התעלמות משגיאות כתיב – בקשות להתעלמות משגיאות כתיב בשאלונים F, G יש להפנות לוועדת התאמות מחוזית. ביתר השאלונים הדיון בהתאמה זו הינו בסמכות בית הספר.

4. הקראה – בקשות להקראה בשאלונים E,G יש להפנות לוועדת התאמות מחוזית.

5. המסמכים שיש לצרף לפניה לבקשת התאמה ברמה 3 לא השתנו, אולם יש לשים לב כי האבחון חייב לכלול התייחסות ספציפית וברורה לתפקודים במקצוע האנגלית.

שאלון דיווח מורה באנגלית הנדרש כחלק מהגשת בקשה להתאמות במקצוע זה, ועדכונים נוספים מופיעים באתר הפיקוח על הוראת האנגלית. כתובת האתר: education.gov.il/english

התאמות ברמות 1, 2

1. דיונים והחלטות בהתאמות ברמה 1, 2 הן בסמכות בית הספר. הנהלת בית הספר נדרשת להקפיד כי לפני הוועדה הבית ספרית יונחו כל המסמכים הנדרשים כולל עבודות התלמיד ודיווח מורה.

2. יש לשים לב כי תוקף ההתאמות שאושרו על ידי בית הספר אינו חל על כל השאלונים , כפי שמפורט בטבלה.

ז. הבחינה המתוקשבת

1. תיאור

בחינת בגרות מתוקשבת באנגלית מציגה על גבי מסך המחשב את תוכן הבחינה בדיוק כפי שהיא מופיעה לכלל הנבחנים בגרסה המודפסת, כשהיא מעובדת לתצורה ממוחשבת. אפשרויות התוכנה מאפשרות:

הקראת שאלון הבחינה (מערכת המחשב תשמיע את נוסח השאלון)

¨ כל תוכן הבחינה מושמע לנבחן באמצעות אוזניות

¨ נבחן יכול להפעיל הקראה חוזרת של הטקסט

¨ הטקסט המוקרא מסומן על גבי הטקסט הכתוב שמופיע על המסך

מענה על שאלון הבחינה

¨ על ידי הקלדת התשובות.

¨ על ידי הקלטת התשובות.

¨ תלמיד שאושרה לו התאמה של בחינה בעל פה (הקראה + הקלדת/הקלטת תשובות) רשאי, לאחר שהתנסה בשתי דרכי המענה (ראה בהמשך) לבחור בין מענה על ידי הקלטה או מענה על ידי הקלדה. כל הבחינה תתבצע באופן המענה שנבחר על ידי התלמיד.

2. כניסה לאתר הבחינה המתוקשבת והשימוש בו

¨ אופן הרישום מפורט באתר הפיקוח על הוראת האנגלית.

¨ באתר נמצאים קישורים להורדת התוכנה ומדריכים להפעלתה.

¨ מאגר הבחינות לתרגול זמין בכל עת וכולל ארבע בחינות בגרות לפחות לכל שאלון. הבחינות במאגר הן בחינות בגרות שנערכו בשנים האחרונות.

¨ התרגול חיוני לתלמיד. התרגול יסייע בבחירת אופן המענה המועדף, כלומר בחירה בין

הקלדה להקלטה (למי שאושרה לו התאמה של הקלטה).

3. כאמור, אופן היבחנות זה ישרת החל משנה"ל תשע"ד את כל התלמידים שבעבר היה נהוג לאשר להם אחת משתי התאמות הבאות:

א. התאמה של בחינה בע"פ

ב. התאמה שכללה הן השמעה מקלטת/מדיסק והן הקראה לקלטת או למדיה מגנטית

4. יישום הבחינה המתוקשבת לתלמידים הזכאים לה לפי הסעיף לעיל ( ו' ( 3))

¨ תלווה בהדרכה שתינתן בתחילת שנת הלימודים על ידי הפיקוח על הוראת האנגלית וצוות המדריכים של אגף לקויות למידה לצוותי בתי ספר ולמורים לאנגלית. כמו כן יינתן ליווי על ידי אגף הבחינות.

¨ פרטים מלאים על ההיערכות הנדרשת מבית הספר נשלחו לכל מנהלי בתי ספר תיכוניים ומופיעים באתרי אגף הבחינות, אתר הפיקוח על הוראת האנגלית ואתר שפ"י.

¨ המהלך ילווה במעקב ובקבלת משוב מבתי הספר ומהתלמידים וישמש לתכנון עתידי ולהכנסת שינויים ,אם יידרשו כאלה.


* סמלי השאלונים מופיעים בחוברת השאלונים והבחינות של אגף הבחינות

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות